Expozícia Dejiny Trnavy

Architektonické návrhy novej expozície dejiny Trnavy

Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave
Výstava: Architektonické návrhy novej expozície Dejiny Trnavy (
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia)
Termín: od 07.09.2022 do 10.10.2022

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3
Autorka: Mgr. Lucia Duchoňová

Dňa 7. septembra 2022 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave uskutoční vernisáž výstavy s názvom Architektonické návrhy novej expozície Dejiny Trnavy. Návštevníci sa môžu zoznámiť s návrhmi štyroch subjektov, ktoré sa prihlásili do verejnej anonymnej jednokolovej architektonickej súťaže návrhov „Expozícia Dejiny Trnavy“ na projektovú dokumentáciu pre Západoslovenské múzeum v Trnave (ZsM). Súťaž je podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia MK SR v rámci prvej fázy podprogramu 5.2.3. A - Nové stále expozície – múzeá.

Súťaž bola vyhlásená dňa 20. apríla 2022 a termín odovzdania návrhov bol do 15. júla 2022. Do tohto termínu boli zaregistrované v systéme EVO vo formáte PDF a vyhlasovateľovi súťaže boli odovzdané celkovo štyri návrhy riešenia realizácie expozície Dejiny Trnavy, ktoré zároveň splnili stanovené podmienky. Každý návrh na troch PVC doskách (formátu 100 cm x 70 cm) obsahuje pohľad zo západnej a východnej strany na celok riešený v danom architektonickom návrhu a detail vitríny s panelom k jednému celku (vizualizácia vitríny s predmetmi, grafikou a vizuálnou technikou).


Podľa propozícií bol predmetom súťaže výtvarno-architektonický návrh expozície špecifikovaný v súlade s libretom a technickým scenárom v priestoroch historickej budovy bývalého kláštora klarisiek, ktorá je pamiatkovo chráneným objektom. Vyhlasovateľ odporúčal  autorom venovať zvýšenú pozornosť pri prípadnom situovaní výtvarno-architektonického riešenia do klenbového priestoru kláštornej chodby. Rozsah a stvárnenie návrhu bolo obmedzené priestorovou reguláciou a finančným limitom vyhlasovateľa, pričom expozícia má ambíciu byť prehľadnou prezentáciou histórie mesta od jeho počiatkov po koniec 18. storočia a formou moderného múzea 21. storočia propagovať mesto Trnavu doma i v zahraničí.


Dňa 29. júla 2022 na základe vypracovaných kritérií s požiadavkami na využitie moderných technologických zariadení, vhodného výstavného mobiliáru, a tiež splnenia podmienok bezbariérového prístupu k informáciám rozhodovala odborná porota v zložení: Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK, PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea - Hrad v Starej Ľubovni, PhDr. Martin Hrubala, PhD., riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku, Ing. Arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie a Mgr. Lucia Duchoňová, historička Západoslovenského múzea v Trnave. 

Víťazom súťaže sa stal Návrh č. 1 kolektívu ABA DESIGN, s. r. o. / Kováľov, ktorý rešpektuje miestnosť a celý priestor využíva ako prezentačnú plochu. Architektúra výstavného mobiliáru evokuje stredoveké drevené konštrukcie a ponúka dostatok prezentačného miesta. Vstup je riešený samostatným novým vchodom. Návrh ponúka moderné technológie a interaktívne prvky, je obohatený o zážitok z premietaného obrazu doplneného zvukom. Obsahuje haptické i hravé prvky. Návrh splnil očakávania a predstavy vyhlasovateľa súťaže a väčšiny odbornej poroty. Nevyhnutným zostáva dopracovanie návrhu v zmysle obsahu a uplatnenia technológií s kurátorským tímom.

Na druhom mieste sa umiestnil Návrh č. 4 - Absurd Studio, s.r.o. / Bratislava, na treťom mieste sa umiestnil Návrh č. 2 – Jakub Tóth / Kysucké Nové Mesto a na poslednom štvrtom mieste Návrh č. 3 - Ing. Arch. The Anh Dang / Bratislava s kolektívom autorov The Anh Dang, Natália Marková, Ing. Arch. Tomáš Danko.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 7. septembra 2022 o 15.00 hod a pre návštevníkov Západoslovenského múzea bude sprístupnená až do 10. októbra 2022. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál