História hasičstva

História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva v Trnavskom samosprávnom kraji

Vernisáž výstavy vo štvrtok 4. mája 2017 o 17.00 h, Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3

Oheň chránil človeka od nepamäti pred zimou a tmou, pomáhal pri príprave jedla, pri love zvierat, neskôr pri spracovaní rúd. Napriek tomu človek neraz pocítil ničivú silu ohňa spôsobenú prírodnými silami alebo ľudskou nepozornosťou. Prvé všeobecné požiarne predpisy pre Uhorsko vydal Jozef II. v roku 1788. Vymedzovali sa v nich povinnosti úradníkov a cechov pri zachovávaní protipožiarnych opatrení a hasení vzniknutých požiarov v mestách po celom Uhorsku. Keď v druhej polovici 19. storočia stratili cechy svoje postavenie, bolo potrebné v protipožiarnej ochrane miest vytvoriť novú organizáciu. Vo väčších mestách začínali vznikať prvé dobrovoľné hasičské zbory. Na území Trnavského samosprávneho kraja vznikol medzi prvými Dobrovoľný hasičský zbor v Trnave 4. novembra 1868 a v Hlohovci 5. júla 1874. Postupne pribúdali ďalšie v Šamoríne (1873), v Dunajskej Strede (1878), v Skalici (1881), v Piešťanoch (1882), v Senici (1889). Dobrovoľné hasičstvo sa postupne stalo neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho a hospodárskeho rozkvetu spoločnosti. S heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“ sa dobrovoľníci zapájali do záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách, odstraňovaní vojnových škôd, no stali sa aj plnohodnotnou súčasťou slávnostných podujatí v mestách a na vidieku.  

Expozícia História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva v Trnavskom samosprávnom kraji je poctou významnému fenoménu dobrovoľníctva, ale zameriava sa aj na vývoj protipožiarnej ochrany v nasledujúcom období. Na celoštátnom zjazde československého dobrovoľného hasičstva v Trenčíne 6. augusta 1922 bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku a pod jej vedením sa začali vytvárať okresné jednoty. Úlohou expozície je aj dokumentácia činnosti okresných jednôt od ich založenia až po súčasnú činnosť územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany. Pomocou bohatého fotografického fondu a archívnych dokumentov podrobne zachytáva ich činnosť v oblasti záchranárstva, vzdelávania, samaritánskej či kultúrnej činnosti na pozadí spoločenských a politických zmien. Hranice súčasných okresov vznikli na základe nového územno-správneho členenia utvorením Trnavského kraja a Krajského úradu v Trnave. Zo senického okresu boli vytvorené nové okresy Senica a Skalica, z trnavského okresu okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany a pod Trnavský kraj boli pričlenené aj okresy Galanta a Dunajská Streda. Vďaka spolupráci s územnými organizáciami a regionálnymi múzeami v týchto mestách sa podarilo zozbierať veľa zaujímavých predmetov s tematikou hasičstva a záchranárstva, ktoré sú dôstojnou súčasťou expozície.

Zdroj. ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál