Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2019 V TRNAVE

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.
Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.
Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

6. septembra o 19.45 h v Bazilike sv. Mikuláša – ANIMA MUNDI

Otvárací koncert Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Helmut Hauskeller – panova flauta, Stanislav Šurin – organ

9. – 25. septembra o 17.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7 - O TRNAVE POD VEŽOU

Cyklus prednášok odkrýva laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy
- 09.09.2019 - Kone, kočiare a kratochvíle šľachty v 17. a 18. storočí (Denis Pongrácz)
- 10.09.2019 - Učiteľský divadelný seminár v Trnave (PhDr. Romana Luchavová)
- 11.09.2019 - Kultúrno-spoločenské podujatia trnavských spolkov v medzivojnovom období (Mgr. Veronika Pauková)
- 13.09.2019 - Trnavské mestské hodiny v 16. storočí (PhDr. Radoslav Ragač, PhD.)
- 16.09.2019 - Spolu a proti sebe, v dobrom i zlom – spolužitie národností a konfesií v Trnave v období feudalizmu (doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.)
- 18.09.2019 - Smutný osud krypty Univerzitného kostola v Trnave po roku 1948 (PhDr. Júlia Ragačová)
- 20.09.2019 - Ceremoniálne dary mesta Trnava v 16. storočí (PhDr. Radoslav Ragač, PhD.)
- 24.09.2019 - Umelecká tvorba v pozostalosti Teodora Tekela (Mgr. Jakub Roháč)
- 25.09.2019 - Perspektívy technických pamiatok v meste Trnava (Ing. arch. Miroslav Beňák)

12. septembra o 18.00 h v Koppelovej vile Galérie Jána Koniarka - Mária Balážová: ŽENSKÝ DEZÉN

Vernisáž retrospektívnej výstavy Trnavčanky Márie Balážovej, výraznej slovenskej autorky, spojená s uvedením novej monografie

13. – 15. septembra - TRNAVSKÉ DNI

Láska – Pokoj – Porozumenie
Tradičné stretnutie významných trnavských rodákov a osobností spojených s Trnavou

Podujatia pre verejnosť:

13. septembra o 16.00 h na Nádvorí - PANTEÓN MALÉHO RÍMA

Hostia: Božidara Turzonovová, herečka Slovenského národného divadla, Zlata Matláková, literátka a poetka, Timotej Masár, SJ., kňaz a mediálny pracovník
Hudba: Jana Andevska, moderuje Peter Horváth

14. septembra o 14.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7 - NÁVŠTEVA V DOME PAMÄTI TRNAVY

Prehliadka priestorov štátneho archívu a vzácnych dokumentov z histórie mesta spojená s odborným výkladom Júlie Ragačovej

14. septembra o 16.00 h v Divadle Jána Palárika - ZNÁME TVÁRE TRNAVSKÝCH RODÁKOV

Vernisáž výstavy fotografií vo foyeri divadla 

14. septembra o 16.00 h pri mestskej veži - Trnava očami architekta: PO STOPÁCH TRNAVSKÉHO INDUSTRIÁLU

Vysadnite na bicykel a vydajte sa spolu s architektom Miroslavom Beňákom naprieč Trnavou. Na unikátnej cykloprehliadke spoznáte novodobú architektúru a často zatracované industriálne pamiatky

15. septembra od 13.00 do 18.00 h v Galérii Jána Koniarka - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Voľný vstup do stálych expozícií a výstav v Koppelovej vile a v Synagóge – Centre súčasného umenia

5. a 19. septembra od 16.00 h do 17.00 h
12. a 26. septembra od 10.00 h do 11.00 h

v Knižnici Juraja Fándlyho DNI OTVORENÝCH DVERÍ

prehliadka knižnice aj priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, spojená s prezentáciou o architektovi Michalovi Milanovi Harmincovi

21. septembra v Divadle Jána Palárika - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

prehliadka najstaršej dodnes využívanej divadelnej budovy na Slovensku s odborným výkladom a nahliadnutím do divadelného zákulisia

23. septembra o 17.00 h v knižnici Trnavskej univerzity - TYRNAVIA ERUDITA II.

Slávnostné uvedenie reprezentatívnej publikácie nadväzujúcej na rovnomennú knihu vydanú pred dvoma rokmi, ktorá zaznamenala ohlas u trnavskej verejnosti. V spolupráci Mesta Trnavy a pedagógov Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity záujemcom o kultúrne dejiny opäť ponúka sondu do latinskej spisby 17. a 18. storočia a v krátkych úryvkoch predstavuje v slovenskom preklade práce autorov, ktorí sú svojím pôsobením či dielami spätí s prostredím historickej Trnavskej univerzity. Druhý zväzok sa viac zameriava na kultúrne a historické aspekty vzniku tlačí, ich tematické zameranie, žánrovú rôznorodosť i vplyv na formovanie latinskej barokovej spisby u nás

24. septembra 2019 o 10.00, 14.00 a 15.00 h v Západoslovenskom múzeu - KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Výstavba klariského kostola v Trnave sa začala v prvej polovici 13. storočia ešte za života zakladateľky rehole sv. Kláry. Záujemcovia budú mať nevšednú možnosť absolvovať prehliadku nezreštaurovaného interiéru kostola s odkrytými sondami z prieskumu. O klariskách v Trnave a stavebných fázach kostola bude hovoriť Lucia Duchoňová

30. septembra od 9.00 h v Divadle Jána Palárika - DIVADLO V UMENÍ / UMENIE V DIVADLE

Vedecká konferencia

Organizátori podujatí: Mesto Trnava, Štátny archív v Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho, Divadlo Jána Palárika, Západoslovenské múzeum a Trnava Tourism

 

Zdroj: TASR

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál